logotyp
Login

NÁŠ TÝM

KDO TVOŘÍ TÝM TRUSTFRAME-PSYCHOLOGIE PRO ŽENY?

KDO TVOŘÍ TÝM TRUSTFRAME-PSYCHOLOGIE PRO ŽENY?

Výběr konzultantek je důkladný nejen po odborné stránce, ale zejména po té lidské. 

Konzultantka týmu TrustFrame-Psychologie pro ženy musí mít potřebu nezištně pomáhat ve svém volném čase, a to opravdu v pravém slova smyslu. Tj. nejen neočekávat za práci finanční odměnu, dokonce ani poděkování.

Proč tuto práci děláme?

Motivace je různá – ale nejčastěji jde o potřebu vnímat reálné problémy současných žen, které díky anonymní formě dotazů jsou autentické. Pro nás jako experty je velmi důležité mít možnost se s touto realitou konfrontovat. Po odborné stránce je tento nový druh poradenství výzvou, protože má omezené limity, tedy jde i zajímavou odbornou aktivitu, která nás stále učí něčemu novému.

Dovoluji si ale i za ostatních 21 konzultantek našeho týmu poznamenat, že hlavní důvod naší práce je prostě ten lidský - tedy nabídnout konkrétní pomoc tam, kde je potřeba. A cítit, že naše práce má opravdu smysl.

Zároveň se snažíme psychologii jako obor trpělivě nabízet společnosti a ukazovat jeho možnosti.

Níže se můžete seznámit s profily a specializacemi našich konzultantek.

Tým netvoří pouze psycholožky, ale i odbornice na oblast sociálně-právní nebo dluhovou problematiku. Tedy nabízíme možnost najít si "tu pravou odbornici" na vaše problémy. Její jméno prosím uveďte na začátku dotazu.

Za tým TrustFrame,  Mgr. Lucie NápravováLUCIE NÁPRAVOVÁ

LUCIE NÁPRAVOVÁ

Mgr. Lucie Nápravová

Po ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze 1997 pracovala na HR konzultantských a manažerských pozicích v mezinárodních firmách (obory telekomunikace, bankovnictví, poradenství). Postgraduální vzdělání získala v roce 1999 (The Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD. London, akreditace MÚVŠ). Specializuje se na výběr a rozvoj managementu a projektové řízení. Od roku 1998 se účastní vývoje a realizací Assessment a Development Center (odborných metod výběru a rozvoje managementu). Zajímá se o oblast rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Psychologickou praxi získala mj. komunitním pobytem v PL Kroměříž, pětiletou službou na krizové lince důvěry a ročním sebezkušenostním výcvikem (RIAPS Praha). Pracuje jako psychologický poradce v oblasti manažerských a osobních témat.

Založila a řídí internetový poradenský projekt TrustFrame - Psychologie pro ženy. Momentálně se zajímá o oblast propojování ziskových a neziskových projektů a o CSR českých firem.

S čím vám poradí:

od partnerských vztahů a problémy s dětmi školního věku přes kariérní poradenství až po témata hledání smyslu života, sebepoznání a pochopení potřeby spirituality.


Mgr., Ing. Kateřina Pavlíková

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a také ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala v mezinárodní společnosti působící v bankovnictví. Na pozici manažerky lidských zdrojů získala bohatou praxi v personální oblasti. V roce 2009 ukončila 5letý sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR). Absolvovala praxe a stáže např. v Krizovém centru RIAPS, ve Vojenském rehabilitačním ústavu, v denním stacionáři Horní Palata, diagnostickém ústavu v Praze 4. Pracovala také jako psycholog na telefonu pro psychologickou poradnu. V současné době se zaměřuje především na individuální terapii, business koučink, kariérní poradenství a individuální diagnostiku zaměřenou na osobní rozvoj.
Katka se od roku 2013 aktivne spolupodílí na vedení aktivit neziskové organizace Psychologické poradenství, o.p.s.

S čím vám poradí:

problémy v pracovním prostředí (např. problémy s nadřízeným/kolegy, sexuální obtěžování, vyhoření, stres, workoholismus, řízení týmu, time management, nezaměstnanost, řízení kariéry apod.), pomoc s problémy ženám (mužům) na mateřské/rodičovské dovolené (např. osobní rozvoj, slaďování práce a rodiny, problémy v partnerských vztazích apod.),pomoc v obtížných životních situacích,
s osobní psychologickou diagnostikou pro sebepoznání a osobní rozvoj.


Mgr. Iva Smolová

Psychologii studovala na Filozofické fakultě UK a na univerzitě v Jÿvaskÿle ve Finsku. Momentálně prochází komplexním akreditovaným výcvikem v systemické psychoterapii - je psychoterapeut pod supervizí. Od studií se pohybuje převážně v oblasti personalistky - v oblasti náboru a výběru zaměstnanců (realizace assessment centre pro obchodní i vysoké manažerské pozice, behaviorální interview, diagnostika), vzdělávání a rozvoje (developement centra, rozvojové konzultace), podílí se na nastavování HR procesů.

S čím vám poradí:

studentské problémy, kariérové poradenství, stres, partnerské vztahy a manželské potíže všeho druhu, rodinná problematika, odchod dětí, krize středního věku, kariérové poradenství, příprava na výběrové řízení apod., vztahy a konflikty na pracovišti.


Mgr. Vlasta Radová

Absolventka jednooborové psychologie na Pedf UK v Praze. Absolvovala celou řadu odborných stáží na klinických i poradenských pracovištích (například v Manželské a rodinné poradně Kladno, Krizovém centru RIAPS, Psychiatrickém centru Praha, Občanském sdružení ONŽ a dalších). Spolupracovala na výzkumu Psychologického ústavu Akademie věd – „Sdílení emocí matky a dítěte během prvního roku života“. Dále se zajímá o terapii zaměřenou na tělo a napsala diplomovou práci na téma vnímání a prožívání vlastní tělesnosti s názvem „To v zrcadle jsem já?“ V současné době je v psychoterapeutickém systemickém výcviku.

S čím vám poradí:

psychologická a psychoterapeutická témata, vztah k vlastnímu tělu a jeho vnímání, poruchy příjmu potravy, poradenství v oblasti pedagogicko-psychologické.


Mgr. Alexandra Bobelová

vystudovala jednooborové magisterské studium psychologie na UP v Olomouci. Před studiem a během něj absolvovala praxe v PL Šternberk (oddělení závislostí a mužské oddělení), ve FN v Olomouci a v ambulanci klinického psychologa. Jako dobrovolnice působila v Maltézské pomoci, v dětském domově a v projektu Zažít spolu, kde se spolupodílela na organizaci a realizaci programu pro děti z dětského oddělení PL ve Šternberku. Absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví. V současnosti je frekventantka psychoterapeutického výcviku. Momentálně působí jako asistentka pedagoga.

S čím vám poradí?

témata vztahová a pedagogicko-psychologická v souvislosti s vaším dítětem školního věku.


Mgr. Andrea Zakouřilová

Absolventka dvouoborové psychologie na pedagogické fakultě. Po studiu působila jako učitelka psychologie na gymnáziu a SŠ pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami, především se zrakovým postižením. V současnosti prochází psychoterapeutickým výcvikem zaměřeným na gestalt terapii (humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii). Pracovní zkušenosti dále získala v oblasti rozvoje, poradenství a vzdělávání dospělých. Zajímá se o psychosomatiku, rozvoj osobnosti, partnerské a rodinné vztahy a způsoby, jak dosáhnout sjednocení vlastního těla, pocitů a rozumu.

S čím vám poradí:

s tématem psychosomatické problémy (vztah duševních a tělesných problémů), partnerské a rodinné problémy, náročné životní situace, oblast sebepojetí a sebehodnocení, osobní rozvoj a posun, krizové situace.


Mgr. Lucie Kociánová

Absolventka oboru psychologie na UP v Olomouci. Podílela se na organizování zážitkových programů pro děti ze sociálně slabých rodin a děti z ústavní péče. Současně se věnuje práci se seniory a pacienty s onkologickým onemocněním. Z psychoterapeutického zaměření je blízko logoterapie, které se věnuje i v rámci své diplomové práce. Fungovala jako dobrovolník v centru pro mentálně postižené, jako animátorka v MŠ, vytvářela zážitkové programy pro děti z DD a diagnostických ústavů. Nyní je dobrovolníkem v FNOL na onkologii, ve VNOL na oddělení chronické a resuscitační péče a zároveň pracuje na půl úvazku jako psycholog na LDN ve VNOL.

S čím vám poradí:

dětská psychologie, psychologie dlouhodobě a nevyléčitelně nemocných, psychologie seniorů.


Mgr. Kristína Papajová

Absolventka oboru psychologie na UP v Olomouci. Absolvovala několik předmětů zabývajících se poradenskou činností, jejichž součástí byla i praxe v několika poradnách. Zajímá se o témata spojené s poradenskou psychologii.

S čím vám poradí:

problematika studia a partnerských vztahů. V rámci studia se zaměřuje na školní psychologii, zvláště oblasti zvládání stresu, školních kolektivů, šikany, učitelské profese.


Mgr. Katarina Repková

Vyštudovala psychológiu na Univerzite sv . Cyrila a Metoda na Slovensku . Od ukončenia štúdia sa pohybuje v oblasti dobrovoľníctva , neziskových organizácií a zúčastnila sa Európskej dobrovoľníckej služby v Lotyšsku , kde ako dobrovoľník pracovala v Integrované základnej škole pre deti s postihnutím , poruchami učenia a správania . V roku 2013 absolvovala kvalifikačné kurz Psychológ v zdravotníctve . Momentálne prechádza výcvikom zameraným na prácu so skupinou ( Dynamický výcvik v komunitne - skupinovej psychoterapii ( model SUR ) . Absolvovala radu stáží na klinických pracoviskách ( Všeobecná nemocnica - psychiatrické oddelenie , Denné psychoterapeutické sanatórium ( DPS ) Ondrejov ... ) Zaujíma sa o problematiku závislostí a relaxačné techniky ( Autogénny tréning , Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona )


S čím vám poradí :
Problematika partnerských vzťahov , sexualita , problémy v rodine , v kolektíve , poradenstvo týkajúce sa postihnutíia, stres.


Mgr. Kristína Kmeťová

v roku 2012 ukončila studium na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě v oboru psychologie. Má za sebou praxi na psychiatrickém oddělení ve Zvoleně, v rodinném centru Triangl v Praze a stáž v psychiatrický léčebně v Bohnicích- konkrétně v denním stacionáři, kde asistovala v procesech arteterapie, psychoedukace a pohybový terapie. Momentálně pracuje v jednom Občanském sdružení, které pomáhá postiženým lidem- tělesně i mentálně uplatnit se na trhu práce a zvýšit jejich nezávislost. Absolvovala workshop "Techniky v párovém poradenství" a zaujímá se o poradenskou psychologii, hlavně v oblasti partnerských a rodinných vztahů, stres a krizovou intervenci.


Bc. Milada Borrow

Vystudovala filosofii na Masarykově Univerzitě v Brně. Zajímá se o psychologii a alternativní styly života a léčení těla i duše. Čte psychologickou a sebevzdělávací literaturu. Má za sebou kurzy regresních terapií, semináře rodinných konstelací, navštěvuje meditace, cvičí Tai Chi, Wing Chun. Absolvovala terapie kineziologie, holotropního dýchání a průběžně navštěvuje sebepoznávací kurzy. Dále na sobě pracuje a vzdělává se a hledá nové způsoby terapií ducha i těla a jak do života vnést klid a pochopení.

S čím vám poradí:

alternativní medicína, alternativní psychologické směry, regresní terapie, osobní rozvoj, partnerské vztahy, je schopná poskytnout konzultace i rady v angličtině


Mgr. Jana Jandová


Je absolventkou oboru psychologie na FF UK v Praze. Před samotným studiem psychologie absolvovala praxe na různých pracovištích (dětská psychiatrická léčebna, přípravná třída na ZŠ a rok dobrovolnické činnosti na oddělení dětské neurologie). Nyní pracuje v ordinaci klinické psychologie jako psycholožka ve zdravotnictví a je zařazena do předatestační přípravy. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii. Věnuje se rovněž svému webu psychologie.jaknani.cz, který poskytuje rady ohledně přijímacích zkoušek na tento obor. Má za sebou roční studium psychologie na univerzitě Middlesex, Londýn.

S čím vám poradí:

s tématem studia psychologie - jak se dobře připravit na přijímací zkoušky,  jak uspět při studiu, problematika studia VŠ obecně, partnerské vztahy, témata související s psychologií práce.


Bc. Alžběta Gilíková

Je studentkou čtvrtého ročníku jednooborové psychologie na FF MU v Brně. Současně posledním rokem studuje učitelství českého jazyka a společenských věd na PedF UK v Praze. Absolvovala dlouhodobou praxi v Centru pro postižené děti v Příbrami a množství krátkodobých odborných stáží (poradenská a diagnostická zařízení). V bakalářské práci se věnovala obranným mechanismům adolescentů s onkologickou diagnózou. Zajímá se o školní psychologii, v diplomové práci se zabývá otázkou motivace. V současné době je frekventantkou výcviku Motivační rozhovory (MPSV) a spolupracuje s Testcentrem Hogrefe.

S čím vám poradí?
témata školní psychologie, motivace a změna, psychologie postižených, problémy adolescentů, vztahová témata


Bc. Ivana Křížová

Je studentkou posledního ročníku psychologie na Pedf UK v Praze. Je frekventantkou výcviku v psychoanalytické psychoterapii a absolventkou výcviku v kompletní krizové intervenci. Pracuje s dětmi ve vzdělávací oblasti a zároveň jako lektorka prevence sociálně patologického chování. Absolvovala odborné stáže v pedagogicko-psychologické poradně, šk. poradenském pracovišti, v diagnostickém ústavu Hodkovičky, ve vinařické věznici, v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, v Dětském krizovém centru, v Dětské psychiatrické léčebně Opařany, v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v soukromé ambulanci klinického psychologa. V rámci programu Erasmus studovala šest měsíců v Dánsku. Po ukončení studia by se ráda věnovala dětské klinické psychologii.


S čím vám poradí:
školní a vzdělávací problematika, problematika spojená s dětmi, vztahové problémy, partnerské neshody, krizové záležitosti.


Mgr. Bc. Petra Hovězáková

Po absolvování studia psychologie a pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě se přesunula do Brna, kde vystudovala obor psychologie - psychoterapeutická studia. Nyní pracuje jako školní psycholožka v jedné z Brněnských základních škol. Ve své praxi se setkává nejen s žáky základní školy, ale také s jejich rodiči či učiteli, pracuje s jednotlivci, skupinami i celými třídními kolektivy.
Mimo práci se snaží neustále růst a vzdělávat, je frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii a nepravidelně pracuje také na lince důvěry. Ve volném čase se věnuje pořádání vzdělávacích a seberozvojových kurzů a aktivně se zajímá o zážitkovou pedagogiku a její využití u dětí i dospělých. Nyní zakládá vlastní poradenskou praxi v Brně v rámci uskupení Terapeuti Brno (www.terapeutibrno.cz).

S čím vám poradí:
partnerské a rodinné vztahy, výchova a vzdělávání dětí a mladistvých, otázky sebevědomí a vlastní hodnoty, krizové životní situace, osobnostní rozvoj aj.


Jana Mašková Zimolová, CSB

Na základě kalifornského profesionálního sebezkušenostního výcviku sexuologické práce s tělem pod Evropskou akademií somatického vzdělání (EASE), rozšiřuje a doplňuje služby, které nabízejí sexuologové, psychologové a lékaři.
Jako certifikovaný sexological bodyworker (CSB) nabízí poradenství v oblasti intimity a sexuality.

Po akreditovaném studiu grafologie a psychologie osobnosti pokračuje nyní dále ve studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. V rámci osobního rozvoje se šestým rokem aktivně zabývá tantrou a tantrickým způsobem života. Je absolventkou Oshova meditačního centra v oblasti tantra-jógy pro ženy a Školy celostní tantrické masáže. Je majitelkou studia Terapie dotykem, kde také poskytuje poradenství v oblasti sexuality a intimity ve vztazích, léčení traumat a osobní transformace. Je lektorkou v oblasti intimních vztahů a konzultantkou týmu TrustFrame-Psychologie pro ženy na www.trustframe.cz.

S čím vám poradí:

Nalézání vnitřní harmonie a sebehodnoty, lásky k vlastnímu tělu a plné kvality vědomého prožívání potěšení a radosti. Porozumění partnerským vztahům, sexualitě a intimitě ve vztahu k sobě i k druhému. Porozumění mužskému nahlížení na svět a jasnější vnímání mužsko- ženského principu.


Monika Krejčová

Od roku 2009 studuje psychologii na FF UK v Praze. Pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole se zaměřením na integraci dětí s mentálním postižením a v současné době se věnuje primární prevenci na základních školách a gymnáziích. Má zkušenosti s dobrovolnictvím v léčebně pro dlouhodobě nemocné ve FTNsP a absolvovala stáže v denním psychoterapeutickém stacionáři a personální agentuře. Zajímá se o oblast mezilidských vztahů, problematiku sexu, závislostí a dále by se ráda vzdělávala v krizové intervenci.

S čím vám poradí:

- vztahová a sexuální problematika, krizové životní situace, závislosti, otázky smyslu života, osobnostní růst, rodinné poradenství.


Kristína Sarisová

Vystudovala sociologii na Univerzitě Hradec Králové a v současné době je studentkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Absolvovala praxe na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v ambulanci klinické psychologie a v denním stacionáři pro osoby s duševním onemocněním pod záštitou RIAPS. Dále prošla kurzem „Test apercepce ruky“. Nyní působí jako redaktorka internetového portálu mojepsychika.cz a rovněž v Občanském sdružení Anabell. Zde se podílí na programu Netstreetwork II, v rámci něhož vyhledává v internetovém prostředí osoby s poruchou příjmu potravy a následně je odkazuje na odbornou pomoc.


Lucie Jenšovská

Má ukončené studium Sociální pedagogiky na UP Palackého, v současnosti studuje psychologii na FF UK. Je dlouholetou dobrovolnictví charity ČR, jako dobrovolník strávila měsíc ve Francii ve středisku La Force, které zajišťuje stacionární péči lidem s psychickým i fyzickým handicapem. Aktivně se účastnila odborných stáží v dětském centru Paprsek (komplexní péče o děti a mládež s postižením), pedagogicko-psychologické poradně, dětském domově, domově pro seniory Slunečnici, personálním poradenství. Je absolventkou kurzu Efektivního rodičovství.

Zajímá se o osobnostní rozvoj, celkovou životní spokojenost a systemický přístup v psychoterapii.


Iva Rolederová

Studentka pátého ročníku psychologie na FF UK v Praze, v roce 2012 studovala jeden semestr na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu. V rámci studia absolvovala stáže na několika odděleních Psychiatrické léčebny v Opavě, v České asociaci psychologů práce a organizace a v chráněném bydlení pro duševně nemocné. Má pracovní zkušenosti z oblasti lidských zdrojů. V rámci studia se specializuje na psychologii práce a organizace, partnerské a rodinné poradenství a téma sebehodnoty a sebepřijetí. V současné době dokončuje kurs Kompletní krizové intervence a zajímá se o systemickou terapii.

S čím vám poradí:

problematika partnerských vztahů, sexualita, vztah k sobě samé, sebevědomí a sebehodnota, problémy související s hledáním práce a se vztahy na pracovišti.


PODĚKOVÁNÍ:

NÁŠ TÝM TVOŘÍ DOBROVOLNICE, KTERÉ SE NA URČITOU ŽIVOTNÍ ETAPU ROZHODLY SPOJIT S NAŠÍ PORADNOU SÍLY A SPOLEHLIVĚ NÁM POMÁHAJÍ A ODPOVÍDAJÍ NA VAŠE DOTAZY.

NĚKTERÉ Z NICH ČEKALA DALŠÍ PROFESNÍ ETAPA, ODJELY DO ZAHRANIČÍ NEBO ZE ZDRAVOTNÍCH A ČASOVÝCH DŮVODŮ MUSELY SPOLUPRÁCI PŘERUŠIT.

PATŘÍ JIM MŮJ DÍK NEJEN ZA DOBROU PRÁCI, KTEROU V PORADNĚ ODVEDLY, ALE ZA MOŽNOST OSOBNÍHO SETKÁNÍ S LIDSKY A PROFESNĚ ZAJÍMAVÝMI OSOBNOSTMI:

Bc. Martina Koláčková

Vystudovala obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době dokončuje navazující studium v oboru Sociální pedagogika a poradenství na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako sociální pracovník ve Speciálně pedagogickém centru pro tělesně postižené v Brně. Zabývá se řešením sociálně patologických jevů, a to zejména v oblasti virtuálních drog, patologického hráčství a jiných psychických nedrogových závislostí. Dále se zajímá o působení informačních a komunikačních technologií a počítačových her na člověka, a to v oblasti sociální, psychické a vzdělávací.

Specializace:
problematika partnerských vztahů ve spojení se sociálními sítěmi, sociálně právní poradenství, patologické závislosti a závislostní chování, poradenství pro rodiče tělesně postižených dětí, opatrovnictví.


Štěpánka Mrázková

Specialistka na insolvenci

Průběžně celý život se zabývá psychologií jako vedlejším zájmem a koníčkem. Připravuje se na zájmové studium poradenské psychologie při brněnské fakultě. Pracuje v Poradně v krizi jako Specialista insolvence. Umí poradit v krizových situací týkajících se zadlužení a způsobů, jak tyto situace rozumě řešit.


Mgr. Markéta Fryčová

Vystudovala učitelství se speciální pedagogikou na PF UJEP v Ústí nad Labem. Po ukončení vysoké školy působila jako učitelka v dyslektické třídě. S nástupem do malé vesnické školy, kde vykonávala funkci třídní učitelky ve spojených třídách, začala studovat školský management na PF TU v Liberci. Funkci zástupce ředitele školy začala vykonávat v roce 2006. Zajímá se velice aktivně především o legislativu spojenou se školstvím. Poskytuje poradenství především rodičům, jejichž děti se v předškolním či školním věku setkaly s problémem ve školním kolektivu, ve vztahu k učiteli ev. i k rodičům. Zároveň se na ni obrací rodiče, kteří nejsou spokojeni s provozem školy, s prací učitelů ev. vedení škol, ale také ředitelé škol a školských zařízení v otázce právních norem. Praxí v několika typech školských zařízení získala znalost dětí s různými hendikepy, znalost učitelských týmů i z pohledu vedení, znalost pohledů rodičů – i vedení škol - na situace, které s sebou provoz škol nese. Všechny situace dokáže řešit dle aktuálních platných právních norem ve školství. V současné době podniká potřebné kroky k založení soukromé školské právnické osoby.


MARKÉTA PORADILA:
s výchovou a vzděláváním dětí v rodinném (náhradním rodinném) prostředí, s tématy: rodičovské „slepé uličky“, rodiče jako zákazníci škol a školských zařízení (práva a povinnosti rodičů), problémové dítě jako příčina rodinných konfliktů, rodinné konflikty jako důsledek problémů s dětmi, odchod dětí, jejich osamostatnění – rodičovská můra.


Mgr. Martina Klusová

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Počas štúdia pôsobila ako konzultantka Linky detskej dôvery a vyskúšala si prax v dennom stacionári Psychosociálneho centra, kde pomáhala prevažne v procesoch arteterapie, canisterapie a psychoedukácie. Absolvovala kurzy Baum test – kresba stromu a Krízová intervencia u detí. Zaujíma sa o poradenskú psychológiu.

Specializace:

problematika partnerských vzťahov, problémy spojené so štúdiom, stres, rodinná problematika.


Mgr. Alena Popelková

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako psycholog v bezpečnostním sboru. Mimo jiné má za sebou kurz Critical incident stress management, kurz Řešení problémů pomocí transakční analýzy a výcvik v Komunitní intervenční psychosociální pomoci. Její specializací jsou základní témata forenzní psychologie.

Specializace:
krizová intervence v náročné životní situaci, základní podpora a poradenství obětem trestných činů (domácí násilí, stalking, atd.) a jiných mimořádných událostí (dopravní nehody, živelné katastrofy, aj.), orientace v problematice soudně znalecké činnosti psychologa.Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2024 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů